Joined: 22/08/2023

Post #93156 - 17/01/2024 02:59:41

Thủ tục nhập khẩu cá

Chính sách nhập khẩu cá

Thủ tục nhập khẩu cá nói riêng, thủy sản nói chung được quy định bởi những văn bản sau đây:

  • Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015
  • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015
  • Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016
  • Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
  • Công văn 808/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2021
  • Danh mục các công ty được xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam

Từ những văn bản quy phạm pháp luật ở trên chúng ta có thể thấy mặt hàng cá và phụ phẩm của cá ăn được là những mặt hàng bình thường, không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, khi nhập khẩu cá hay bất kỳ một loại thủy sản nào. Thì trước hết quý vị phải tìm hiểu xem người bán hàng có thuộc trong danh mục các công ty được phép xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam hay không.

Đối với thủ tục nhập khẩu cá sống để nuôi hoặc làm giống thì có hai dạng nhập về để nuôi hoặc nhập về để làm giống. Chúng tôi đã có bài đăng khác về trường hợp này, quý vị tìm đọc trên web chúng tôi.
-----------------------------------------------
VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN

Liên hệ em để được tư vấn và báo giá: 0923906346_Giang Logistics
Mail: 
[email protected]
Web: doortodoorviet.com

Xem thêm tại:
 https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-ca/

 

 

Joined: 22/01/2024

Post #301710 - 11/02/2024 07:41:15

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Dive into the digital waves with the perfect companion. Unleash the power of imtoken下载 discreetly waiting for your exploration.

Joined: 22/01/2024

Post #301711 - 11/02/2024 07:41:15

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Your digital assets deserve the best guardians. Explore the realm securely with the assistance of imtoken下载 that's ready for your download.

Joined: 22/01/2024

Post #301712 - 11/02/2024 07:41:15

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Managing crypto assets feels like an interstellar journey. Embark on this cosmic adventure with the help of imtoken下载 quietly awaiting your command.

Joined: 22/01/2024

Post #301713 - 11/02/2024 07:41:15

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

In the realm of digital finance, having a silent ally is key. imtoken下载 is here to assist you discreetly – download it now.

Joined: 22/01/2024

Post #301714 - 11/02/2024 07:41:15

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Security is the sanctuary for your digital wealth. Discover imtoken下载 creating a fortress for your assets – download it and fortify your wealth.

Joined: 22/01/2024

Post #301715 - 11/02/2024 07:41:15

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Explore the enchanted garden of crypto fortunes with imtoken下载. Unlock the magic gate to the digital world discreetly – your journey begins with a download.

Joined: 22/01/2024

Post #301716 - 11/02/2024 07:41:15

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Secure your cryptocurrency in a haven. imtoken下载 is quietly waiting to transform your digital experience – download it now and experience the magic.

Joined: 22/01/2024

Post #301717 - 11/02/2024 07:41:15

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

In this digital age, we all need a reliable guiding star. imtoken下载 could be your guiding light, subtly leading you forward. Ready to give it a try?

Joined: 22/01/2024

Post #301718 - 11/02/2024 07:41:15

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

For digital adventurers, an essential tool is imtoken下载. It’s the steadfast companion you need for your digital journey – download and explore.

Joined: 22/01/2024

Post #301719 - 11/02/2024 07:41:16

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Every digital interaction is worth cherishing. imtoken下载 acts as your digital chronicle, subtly capturing the essence of each moment.

Joined: 22/01/2024

Post #301720 - 11/02/2024 07:41:16

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Unleash the potential of your digital journey with MetaMask下载 silently empowering every step. Ready to experience the unseen?

Joined: 22/01/2024

Post #301721 - 11/02/2024 07:41:16

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Your digital assets deserve silent guardians. Discover the power of MetaMask下载 waiting to secure your treasures. Download the mystery.

Joined: 22/01/2024

Post #301722 - 11/02/2024 07:41:16

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Embark on a journey through the digital frontier with MetaMask下载 at your side, quietly awaiting your command. Time to chart the unseen.

Joined: 22/01/2024

Post #301723 - 11/02/2024 07:41:16

Thủ tục nhập khẩu cá-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Experience a symphony of security for your digital assets. MetaMask下载 is orchestrating the perfect harmony – join the symphony with a discreet download.

Design by Giá rẻ 24h.