Joined: 01/12/2022

Post #94838 - 04/02/2024 08:46:52

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý

 -Không nên ăn quá nhiều trong một bữa mà nên chia nhỏ ra thành các bữa chính và bữa phụ trong ngày.
-Ăn đúng giờ, tuyệt đối không bỏ bữa rồi sau đó ăn bù. Việc người bệnh tiểu đường bỏ bữa ăn là rất nguy hiểm, đặc biệt đối với những người phải tiêm insulin.
-Hạn chế tối đa việc ăn khuya (sau 9 giờ tối) để tránh tình trạng tăng dung nạp glucose máu và suy giảm chức năng sản xuất insulin của tuyến tụy. 
-Người bệnh nên ăn đồ ăn được nấu tại nhà, hạn chế tối đa việc ăn bên ngoài. Ngoài ra, nên chế biến món ăn theo kiểu luộc, hấp vì chúng chứa hàm lượng chất béo thấp hơn so với đồ ăn chiên, xào.
- Sử dụng thêm sản phẩm Tiểu Áp Vương của Thiên Dược để hỗ trợ thêm bệnh lý tiểu đường
#thienduoc#nanodongtrunghathao

Joined: 22/01/2024

Post #110350 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Your digital assets deserve the best guardians. Explore the realm securely with the assistance of imtoken下载 that's ready for your download.

Joined: 22/01/2024

Post #110351 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Managing crypto assets feels like an interstellar journey. Embark on this cosmic adventure with the help of imtoken下载 quietly awaiting your command.

Joined: 22/01/2024

Post #110352 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

In the realm of digital finance, having a silent ally is key. imtoken下载 is here to assist you discreetly – download it now.

Joined: 22/01/2024

Post #110353 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Security is the sanctuary for your digital wealth. Discover imtoken下载 creating a fortress for your assets – download it and fortify your wealth.

Joined: 22/01/2024

Post #110354 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Explore the enchanted garden of crypto fortunes with imtoken下载. Unlock the magic gate to the digital world discreetly – your journey begins with a download.

Joined: 22/01/2024

Post #110355 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

In this digital age, we all need a reliable guiding star. imtoken下载 could be your guiding light, subtly leading you forward. Ready to give it a try?

Joined: 22/01/2024

Post #110356 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

For digital adventurers, an essential tool is imtoken下载. It’s the steadfast companion you need for your digital journey – download and explore.

Joined: 22/01/2024

Post #110357 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Secure your cryptocurrency in a haven. imtoken下载 is quietly waiting to transform your digital experience – download it now and experience the magic.

Joined: 22/01/2024

Post #110358 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Unleash the potential of your digital journey with MetaMask下载 silently empowering every step. Ready to experience the unseen?

Joined: 22/01/2024

Post #110359 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Dive into the digital waves with the perfect companion. Unleash the power of imtoken下载 discreetly waiting for your exploration.

Joined: 22/01/2024

Post #110361 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Your digital assets deserve silent guardians. Discover the power of MetaMask下载 waiting to secure your treasures. Download the mystery.

Joined: 22/01/2024

Post #110362 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Embark on a journey through the digital frontier with MetaMask下载 at your side, quietly awaiting your command. Time to chart the unseen.

Joined: 22/01/2024

Post #110363 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Experience a symphony of security for your digital assets. MetaMask下载 is orchestrating the perfect harmony – join the symphony with a discreet download.

Joined: 22/01/2024

Post #110364 - 07/02/2024 10:59:51

Một số điều người bệnh tiểu đường cần lưu ý-Page 1-Diễn đàn mua bán Online

Cryptocurrency is a hidden vault waiting to be unlocked. MetaMask下载 is your key – download and reveal the treasures within discreetly.

Design by Giá rẻ 24h.